GRILLED ORGANIC SALMON

GRILLED ORGANIC SALMON

€24.00

Charred asparagus, basil mash & sauce vierge
( 4,7,12)

Category: